Dla Twojego samochodu

Kalkulator OC

UBEZPIECZENIE OC – co to jest?

Opcja obowiązkowa dla każdego pojazdu i za jego brak UFG może nałożyć karę pieniężną. Najważniejsze przepisy dotyczące tego rodzaju ubezpieczenia zawiera ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym oraz Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych.

Link do ustawy: http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20031241152

CZYM GROZI BRAK OC?

Przerwa w ciągłości ubezpieczenia Rodzaj nieubezpieczonego pojazdu
Samochody osobowe Samochody ciężarowe, autobusy, ciągniki ciężarowe Pozostałe pojazdy
2018 2018 2018
Powyżej 14 dni 4200 zł 6300 zł 700 zł
Od 4 do 14 dni 2100 zł 3300 zł 350 zł
Do 3 dni 840 zł 1320 zł 140zł

PAMIĘTAJ! Kiedy najpóźniej powstaje obowiązek zawarcia umowy?

W dniu:

 • rejestracji pojazdu mechanicznego,
 • wprowadzenia pojazdu do ruchu,
 • rozwiązania dotychczasowej umowy ubezpieczenia OC.

Każdy zarejestrowany pojazd musi posiadać obowiązkową polisę OC ! Często zdarzają się sytuacje, że właściciel niesprawnego pojazdu rezygnuje z zakupu OC ponieważ nim nie jeździ, w takiej sytuacji również konieczne jest wykupienie polisy OC.

Zwolnić z opłaty OC może zwolnić sprzedaż luz zezłomowanie i wyrejestrowanie pojazdu.

WYPOWIEDZENIE UMOWY OC – RODZAJE I TERMINY

 • ZMIANA UBEZPIECZYCIELA (art. 28 ust1.) Wypowiedzenie umowy OC, która została zawarta na 12 m-cy posiadacz pojazdu może złożyć w dowolny momencie jej trwania jednak nie później niż w przedostatnim dniu jej ważności. Wypowiedzenie w tym trybie spowoduje, że umowa OC nie odnowi sią automatycznie na kolejne 12 m-cy.
 • WYPOWIEDZENIE NABYWCY (art. 31 ust1.) Nabywca pojazdu może złożyć wypowiedzenie umowy OC w każdym momencie jej trwania po dacie zakupu pojazdu. Umowa OC zostanie rozwiązana z dniem złożenia wypowiedzenia ( jeżeli wypowiedzenie zostanie wysłane Pocztą Polską liczy się data stempla pocztowego). Jeżeli nabywca nie wypowie umowy OC nabytej razem z pojazdem, jest ona ważna do końca okresu, na który została zawarta. Jednak nie nastąpi jej automatyczne wznowienie.
 • WYPOWIEDZENIE Z TYTUŁU PODWÓJNEGO UBEZPIECZENIA (art. 28a ust. 1) Posiadacz pojazdu może wypowiedzieć wznowioną z mocy ustawy umowę OC pod warunkiem, że w tym samym czasie posiada umowę ubezpieczenia OC w innym zakładzie ubezpieczeń. Można wypowiedzieć umowę, która została automatycznie odnowiona.

JAK ZŁOŻYĆ WYPOWIEDZENIE OC?

Wypowiedzenie OC należy złożyć w formie pisemnej, podając następujące informacje:

 • Dane pojazdu, którego dotyczy wypowiedzenie,
 • Numer polisy obejmującej wypowiadaną umowę OC,
 • Dane osobowe posiadacza pojazdu wypowiadającego umowę OC,
 • Potwierdzenie posiadania umowy OC w innym zakładzie ubezpieczeń,

Odręczny czytelny podpis wypowiadającego.

SPRZEDAŻ POJAZDU

Zbywca jest zobowiązany przekazać kupującemu dokumenty potwierdzające zawarcie ubezpieczenia OC oraz w ciągu 14 dni zgłosić sprzedaż pojazdu do UBEZPIECZYCIELA.

W związku ze sprzedażą pojazdu prawa i obowiązki z tytułu zawartej umowy przejmuje nabywca.

KRÓTKOTERMINOWE OC

Dla naszych klientów mamy do zaoferowania również krótkoterminowe OC. Umowę ubezpieczenia zawiera się na okres 12 miesięcy z wyjątkiem ubezpieczeń krótkoterminowych dedykowanych pojazdom (art. 27 ustawy o OC).

JAKIE POJAZDY MOGĄ BYĆ OBJĘTE UBEZPIECZENIEM KRÓTKOTERMINOWYM?

Rodzaj pojazdu Okres ubezpieczenia
Pojazd zarejestrowany na stałe i ubezpieczony przez podmiot prowadzący działalność gospodarczą polegającą na pośredniczeniu w kupnie i sprzedaży pojazdów mechanicznych lub polegającą na kupnie i sprzedaży pojazdów mechanicznych, w zakresie pojazdów przeznaczonych do kupna lub sprzedaży. nie krótszy niż 30 dni
Pojazd czasowo zarejestrowany okres ubezpieczenia nie krótszy niż okres tej rejestracji określony w decyzji starosty właściwego ze względu na miejsce zamieszkania właściciela pojazdu mechanicznego, nie krótszy jednak niż 30 dni
Pojazd wolnobieżny nie krótszy niż 3 miesiące
Pojazd historyczny nie krótszy niż 30 dni
Pojazd zarejestrowany i zakupiony w kraju,członkowskim UE innym niż RP, a przeznaczony,do zarejestrowania w RP okres ubezpieczenia 30 dni. Po upływie tego okresu nie jest możliwe zawarcie kolejnej umowy na okres 30 dni (art. 2 pkt 7a ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej Dz.U. Nr 124, poz. 1151 z późn. zm.). Konieczne jest dołączenie do,polisy kopii dokumentu potwierdzającego zakup,pojazdu (faktura, umowa sprzedaży)

Kalkulator OC

Masz pytania? Jesteśmy dla Ciebie!

Zadzwoń: 607 680 841

UBEZPIECZENIE AC – co to jest?

W przypadku uszkodzenia lub utraty pojazdu zapewnia finansową rekompensatę. Zakres ubezpieczenia AC zawsze dopasowujemy do potrzeb naszych Klientów.

AUTOCASCO TO:

 • ochrona od wszystkich ryzyk,
 • szeroki zakres możliwych rozszerzeń,
 • elastyczne ubezpieczenie, które dopasowujemy do potrzeb Klienta,
 • ochrona na terenie RP oraz pozostałych krajów europejskich,
 • atrakcyjny pakiet stałego Klienta,
 • brak limitu wieku pojazdu.

Dzięki współpracy z wieloma towarzystwami ubezpieczeniowymi PJ Ubezpieczenia może zaoferować swoim Klientom pakiety AC zawierające:

 • Ochronę przed skutkami wypadku i działania żywiołów,
 • Ubezpieczenie od kradzieży, włamania, dewastacji,
 • Odpowiedzialność nawet za najmniejsze uszkodzenia,
 • Brak dopłat po wypłacie odszkodowania (brak redukcji sumy ubezpieczenia),
 • Odszkodowanie wyliczane według kosztów zakupu części oryginalnych bez uwzględniania tzw. amortyzacji,
 • Możliwość rozliczenia szkody według faktur za naprawę,
 • Stałą sumę ubezpieczenia – odpowiadającą wartości pojazdu z dnia zawarcia umowy,
 • Ubezpieczenie bagażu,
 • Gwarancję niezmiennej przez 3 lata sumy ubezpieczenia,
 • Ochronę zniżek.

CHCESZ WYKUPIĆ AUTOCASCO NA SAMOCHÓD STARSZY NIŻ 10 LAT?

U nas masz taką możliwość !
W ofercie PJ Ubezpieczenia znajduje się mini AC !

Ubezpieczenie AC MINI obejmuje szkody doznane przez ubezpieczonego w następstwie zdarzenia spełniającego łącznie 2 warunki:

 • do uszkodzenia pojazdu doszło wskutek kolizji z innym pojazdem, zdarzenie miało miejsce na terytorium RP.

DLACZEGO WARTO WYKUPIĆ MINI AC?

 • Składka jest stała niezależnie od wartości pojazdu,
 • Zniżki za bezszkodowy przebieg ubezpieczenia AC są nabywane tak jak w pełnym ubezpieczeniu AC,
 • Ubezpieczony nie ma udziałów własnych w szkodzie,
 • Rozliczenie szkody (decyzja należy do Klienta) może nastąpić wg kosztorysu lub przez naprawę auta w sieci warsztatów autoryzowanych,
 • W przypadku bezszkodowej kontynuacji umowy ubezpieczenia AC MINI może zostać zawarte również dla samochodów starszych niż 15 lat.

Jeżeli nie jesteś zainteresowany pełną ochroną AC ani mini AC w PJ UBEZPIECZENIA możesz dobrać dodatkowe opcje ubezpieczenia do swojej polisy OC.

Masz pytania? Jesteśmy dla Ciebie!

Zadzwoń: 607 680 841

UBEZPIECZENIE SZYB

Ubezpieczenie SZYB gwarantuje bezgotówkową naprawę lub wymianę uszkodzonej szyby.

Ubezpieczenie szyb z oferty PJ UBEZPIECZENIA chroni szybę czołową, tylną oraz boczne.

Masz pytania? Jesteśmy dla Ciebie!

Zadzwoń: 607 680 841

UBEZPIECZENIE OD POŻARU I KRADZIEŻY

Ubezpieczenie od kradzieży i szkody całkowitej w wyniku pożaru.

Masz pytania? Jesteśmy dla Ciebie!

Zadzwoń: 607 680 841

UBEZPIECZENIE OPON

Pomoc w razie awarii ogumienia m.in.:

 • wymiana koła na zapasowe,
 • holowanie samochodu do warsztatu wulkanizacyjnego,
 • pokrycie kosztów naprawy uszkodzonej opony w warsztacie wulkanizacyjnym.

Masz pytania? Jesteśmy dla Ciebie!

Zadzwoń: 607 680 841

UBEZPIECZENIE ASSISTANCE

Dobrowolne ubezpieczenie, które gwarantuje niezbędną pomoc nie tylko w wyniku wypadku ale również momencie pojawienia się problemu z pojazdem lub w przypadku kradzieży.

PJ Ubezpieczenia może zaoferować ASSISTANCE dopasowany do potrzeb klienta !

Ubezpieczenia ASSISTANCE z naszej oferty zapewniają niezbędną pomoc w razie wypadku, awarii lub kradzieży samochodu, m in.:

 • naprawa na miejscu wypadku lub awarii (w tym w razie awarii akumulatora, wymiany koła, wymiany żarówki)
 • holowanie samochodu do miejsca wskazanego przez kierowcę,
 • pomoc pod domem,
 • transport kierowcy i pasażerów,
 • opłacenie noclegu w hotelu,
 • samochód zastępczy po wypadku lub kradzieży,
 • dostarczenie paliwa,
 • pomoc w przypadku zatankowania niewłaściwego paliwa,
 • odbiór i dostarczenie pojazdu, kierowca zastępczy.

Masz pytania? Jesteśmy dla Ciebie!

Zadzwoń: 607 680 841

Ubezpieczenie NNW

Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków chroni kierowcę oraz pasażerów pojazdu. Ubezpieczeniem objęte są najcenniejsze dobra: życie i zdrowie człowieka.

Ubezpieczenie NNW z oferty PJ Ubezpieczenia to:

 • Ochrona życia i zdrowia kierowcy oraz pasażerów na terytorium RP i za granicą,
 • Świadczenia dla poszkodowanych w przypadku odniesienia trwałego uszczerbku na zdrowiu lub śmierci na skutek następstw nieszczęśliwego wypadku w ruchu drogowym,
 • Suma ubezpieczenia na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia wynosi min. 10 000 zł i maks. 100 000 zł,

Możliwość pięciokrotnego zwiększenia sumy ubezpieczenia na wypadek śmierci kierującego pojazdem.

Masz pytania? Jesteśmy dla Ciebie!

Zadzwoń: 607 680 841

Ubezpieczenie BLS – Bezpośrednia Likwidacja Szkód

Jak zgłosić?

Zadzwoń do PJ Ubezpieczenia i zapytaj jak otrzymać takie ubezpieczenie.

Zakres ubezpieczenia obejmuje skutki kolizji lub wypadku z udziałem 2 pojazdów zarejestrowanych w RP, kiedy sprawca szkody został zidentyfikowany

Ubezpieczony nie traci zniżek za przebieg w OC i w AC.

Masz pytania? Jesteśmy dla Ciebie!

Zadzwoń: 607 680 841